Mursyid-Mursyid beliau, jika saya tidak salah menuliskan dan tidak terlupa atau khilaf dan menimbulkan keAlpaan, saya secara langsung meminta ma'af kepada para Mursyid yg tidak tersebut namanya :

Nabi Khidhir As.
Syekh Abdullah Sum'i Ra
Beliau adalah kakek dari Syekh Abdul Qadir al Jilani Ra. karena setelah Ayah beliau meninggal, tanggung jawab diambil alih oleh kakek syekh Abdul Qadir al Jilani

Dalam bidang keilmuan Qiraat, Tafsir, Hadist, Fikih, Syariat dann Tarekat
- Syekh Abul Wafa' 'Ali bin 'Aqil
- Syekh Abu Sa'id bin Abdul Karim
- Syekh Abul Ana'im Muhammad bin Ali bin Muhammad
- Syekh Abu Sa'id bin Mubarak al-Makhzumi Ra.
- Syekh Abul Khair Hammad bin Muslim ad-Dabbas Ra

Dibidang Adab:
- Allamah Abu Zakariya at-Tabrizi Ra.Dibidang Fikih dan Ushul Fikih:
- Syekh Abul Wafa' bin Aqil al-Hanbali
- Abul Hasan Muhammad bin Qadhi Abul Ula
- Syekh Abul Khatab Mahfuzh al-Hanbali
- Qadhi Abu Sa'id al-Mubarak bin Ali al-Makhzumi al-Hanbali Ra.

Dibidang Hadis :
- Sayyid Abul Barakat Thalhah al-aquli
- Abul Ana'im Muhammad bin Ali bin Maimun al-Farsi
- Abu Uthman Ismail bin Muhammad al-Ishbihani
- Abu Ghalib Muhammad bin Hasan al-Baqillani
- Abu Muhammad Ja'far bin Ahmad bin al-Husaini
- Sayyid Muhammad Mukthtar al-Hasyimi
- Sayyid Abu Manshur Abdur Rahman al-Qa'az
- Abul Qasim Ali bin Ahmad Ban'an al-Karghi

demikian InsyaAlLah tidak terjadi kesalahan dalam menulis dan kekurangan dalam menyebutkan..


[sumber al-Ghauts al-A'zham Sulthan al-Auliya Sayyid Syekh Muhyi ad-Din 'Abdul Qadir al-Jilani al-Hasan al-Husaini Ra. oleh Maulana Muhammad Aftsab Cassim Razvi dan al-Ghauts al-A'zham Muhyi ad-Din Sayyid Syekh 'Abdul Qadir al-Jilani oleh Siddiq Osman Noor

0 komentar: